Thông báo công khai kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh năm 2020

- Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020

- Thông báo số 283/TB-TCKTKTNHC-TTĐBCL ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Trường về công khai kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh năm 2020

 

thanhtra : 11-12-2020 253