Nội dung tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Nội dung tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Nội dung cơ bản về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ)
chi tiết...