PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng kính gửi đường link Phiếu khảo sát ý kiến học sinh về hoạt động giảng dạy của giáo viên học kỳ I năm học 2019 - 2020

https://forms.gle/TXy7g8NrqkT2FCV9A

thanhtra : 09-04-2020 138