PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN HỌC KỲ I NĂM

Nhằm góp phần đánh giá phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy của giáo viên và tác phong sư phạm .
chi tiết...